Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Sứ mạng:

Trường mở rộng cửa đón nhận mọi tầng lớp thanh niên và người lao động, cung cấp cho họ những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng cao, giúp họ tu dưỡng đạo đức, học tập suốt đời phù hợp với yêu cầu đời sống trong một xã hội công nghệ tiên tiến hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn:

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội (hcet) xây dựng và phát triển gắn chặt với nhu cầu và lợi ích của địa phương,của xã hội và sinh viên. Trường là nơi đào tạo cho sinh viên có cơ hội phát huy hết khả năng học tập, phấn đấu đạt được mục tiêu lao động, sáng tạo và thăng tiến của mình.

Trường cung cấp các dịch vụ góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước.

3. Các giá trị:

Các giá trị quy tụ vào các mục tiêu cơ bản của chúng ta đối với sinh viên mà chúng ta phục vụ là:

Tự do sáng tạo: Trường cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ theo đuổi nghiêm túc, không mệt mỏi khát vọng học tập, sáng tạo, trao đổi tự do các tư tưởng học thuật, các ý tưởng tiến bộ phát triển kinh tế – xã hội đổi mới.

Tinh thần, trách nhiệm: Trường đào tạo những con người có tinh thần trách nhiệm cá nhân cao trong mọi công việc được giao phó, luôn luôn sáng tạo và tuân thủ luật pháp.

Tính cộng đồng: Tính cộng đồng là một giá trị của trường, nó là sự gắn kết cộng đồng, sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

Liêm chính: Sự phát triển của nhà trường đòi hỏi tính liêm chính, chính trực, tôn trọng lẫn nhau, ngay thẳng, đồng cảm, luôn luôn làm điều tốt và tôn trọng lẽ phải.

-  Ý chí vươn lên: Toàn trường một ý chí vươn lên dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt.

Search job
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.